Konsultacje społeczne

Powrót

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

Dodano:poniedziałek, 23 maja 2022

Cel konsultacji

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego.
Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
Urząd Miasta Krosna
Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Tel. 13 47 43 670, e-mail: os@um.krosno.pl

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krosna.

Forma konsultacji

W konsultacjach można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na Portalu Konsultacji Społecznych.

Opis konsultacji

Teren zieleni przy ul. Lwowskiej jest obszarem mało atrakcyjnym. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki obszar trawiasty, który swoją formą nie zachęca do wypoczynku. Pobliskie centra handlowe i bary szybkiej obsługi powodują, że częstymi gośćmi w tym terenie są młodzi ludzie, którzy  korzystając z komunikacji miejskiej lub spacerując przechodzą obok tego terenu.

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

Park kieszonkowy to forma terenu o niewielkiej powierzchni od 300 – 5000 m2 coraz częściej spotykana w przestrzeni miejskiej. Określenie „park kieszonkowy” jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego zwrotu „pocket park” i jak sama nazwa wskazuje, zajmuje niewiele miejsca.
Taka forma zagospodarowania terenu cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, młodzieży czy przechodniów. Można tam znaleźć elementy do wypoczynku czynnego, tj. urządzenia siłowe, zabawowe, gry terenowe oraz do wypoczynku biernego, czyli np.: ławeczki, huśtawki, leżaki. Ciekawym rozwiązaniem wśród zabudowań miejskich są flowparki jako atrakcyjne miejsca wypoczynku i relaksu zwłaszcza dla młodych osób. Nowoczesne i ciekawe formy do ćwiczeń wzbudzają wyobraźnię i kreatywność, jak również stanowią formę wyładowania negatywnych emocji, które dzisiaj towarzyszą każdemu z nas.

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące sposobu zagospodarowania oraz nadania poszczególnych funkcji dla tego skweru, pozwolą na wspólne wypracowanie wytycznych projektowych, które zostaną uwzględnione w koncepcji na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej.

 

Chcesz mieć wpływ na nowy wygląd tego miejsca - zgłoś swoje uwagi w Konsultacjach Społecznych!

 

 

Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie opinii społecznej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej w Krośnie na park kieszonkowy.

Pliki do pobrania

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę


Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

1. Jestem mieszkańcem Krosna:

2. W jaki sposób jest Pani/Pan związana(y) z obszarem planowanego parku kieszonkowego przy ul. Lwowskiej? Można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

3. Czy uważa Pani/Pan, że ten teren wymaga zmian, przekształceń?

4. Jakich miejsc i form aktywności do spędzania aktywnie czasu wolnego (np. urządzeń na wolnym powietrzu) brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy? Można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

5. Jakie elementy zieleni i  małej architektury (estetyczne i praktyczne) powinny przeważać na tym terenie, jeśli projektowany park kieszonkowy miałby być miejscem spotkań dla młodzieży? Można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

6. Co powinno charakteryzować wprowadzane elementy małej architektury w parku kieszonkowym przy ul. Lwowskiej (np. ławki, kosze na śmieci, elementy aktywności fizycznej, itp.) (można wybrać kilka odpowiedzi):

7. Jakie podłoże powinno przeważać na projektowanym parku kieszonkowym?

8. Jakie elementy dodatkowe powinny znaleźć się w parku kieszonkowym?

9. Czy teren parku kieszonkowego powinien być oddzielony od ulicy? (jeśli TAK to zaproponuj rozwiązanie):

10. Jeżeli macie Państwo pomysł na nazwę dla parku kieszonkowego przy ul. Lwowskiej to prosimy o jej podanie:

Proszę uzupełnić poniższe informacje w celach statystycznych poprzez podkreślenie właściwej kategorii - płeć:

Przedział wiekowy:

Jeśli zakończyłeś wypełnianie ankiety, kliknij przycisk „Wyślij“

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.