Konsultacje społeczne

Powrót

Konsultacjach społecznych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

Dodano:piątek, 5 lipca 2019

Cel konsultacji

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na terenie całej Gminy Miasto Krosno lub w podległych jednostkach pomocniczych.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Podstawa prawna

Art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2413) oraz uchwały Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2775)

Kto może wziąć udział?

Wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Krosno.

Forma konsultacji

Zebranie opinii w formie papierowej na formularzu ankiety, drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego dostępnego pod adresem eurzad.umkrosno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, na formularzu konsultacyjnym - ankiecie, który dostępny będzie :
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna pod adresem www.bip.umkrosno.pl,
• na stronie internetowej www.krosno.pl,
• w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, przy ul. Staszica 2 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4.

Opis konsultacji

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)na terenie całej Gminy lub w poszczególnych jednostkach pomocniczych miasta. Zakres konsultacji jest ograniczony do prawnie dopuszczalnej możliwości wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale czasowym obejmującym godziny 22.00 – 6.00.

 

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

Formularz konsultacji społecznych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.