Konsultacje społeczne

Powrót

Konsultacje społeczne w sprawie "Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna"

Dodano:wtorek, 5 października 2021

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia zadania pn. „Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna”. Ten akt prawa miejscowego stanowić będzie zbiór zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych miasta.

Jednostka odpowiedzialna

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Konsultacje prowadzone są zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Krosna oraz osoby niezamieszkujące w Krośnie, którym zależy na estetyce przestrzeni publicznej oraz na ładzie krajobrazu miejskiego

Forma konsultacji

Ankieta elektroniczna na Portalu Konsultacji Społecznych.
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać także do Muzeum Rzemiosła w Krośnie:
- pocztą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl
- osobiście pod adresem Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
- w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Uchwała Krajobrazowa”.

Opis konsultacji

Konsultacje mają ca celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna na temat stanu krajobrazu miasta oraz określenie zagrożeń dla degradacji i zawłaszczania przestrzeni publicznej miasta. Wyniki konsultacji będą stanowiły ważną wskazówkę przy ustalaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów „uchwały krajobrazowej”, tak aby jak najlepiej uporządkować przestrzeń ogólnodostępną Krosna.

Pliki do pobrania

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę


ANKIETA KONSULTACYJNA DO ZADANIA „UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA DLA MIASTA KROSNA”

Reklamy są potrzebne w przestrzeni miejskiej

Reklamy wpływają na krajobraz i odbiór otoczenia

Nadmiar reklam sprawia, że przestają one być czytelne

Reklamy szpecą miasto, gdy są nieestetyczne

Na terenie miasta Krosna jest za dużo reklam

W reklamach umieszczanych na terenie miasta Krosna nie podoba mi się: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

W których częściach miasta Krosna należy wprowadzić ograniczenia dla reklam? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Reklamy nie powinny być umieszczane na elewacjach budynków zabytkowych

Reklamy, szczególnie świetlne, dekoncentrują i rozpraszają kierowców

Wielkoformatowe tablice reklamowe (billboardy) wzdłuż ulic wjazdowych do miasta (ul. Bieszczadzka, Al. Jana Pawła II, ul. Zręcińska, ul. Korczyńska) powinny zostać usunięte

Elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, latarnie, itp. powinny być ujednolicone na terenie miasta Krosna

Ogrodzenia nieruchomości od strony dróg mają wpływ na odbiór otoczenia

Obecne zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej wymagają zmian lub regulacji

Lokalne przepisy powinny regulować parametry reklam takie jak: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Płeć:

Miejsce zamieszkania:

Wiek:

Wykształcenie:

Czym się Pani/Pan zajmuje?

Jak dowiedziała się Pani/Pan o naszej ankiecie?

Jeśli zakończyłeś wypełnianie ankiety, kliknij przycisk „Wyślij“

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.