Konsultacje społeczne

Powrót

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

Dodano:środa, 23 stycznia 2019

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, tel. 134743301, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Podstawa prawna

Art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmieniona uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775).

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Miasta Krosna

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści:
„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.

Wyrażenie opinii polega na zaznaczeniu odpowiedniej rubryki: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:
1) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/,
2) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”.

Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/pl/zmiana-granic/dokumenty, www.bip.umkrosno.pl/Zmiana_granic_miasta

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i złożyć ankietę:
- Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),
- Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
- Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,
- Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Bursaki 29,
- Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10,

SZKOŁY PODSTAWOWE:
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 5,
• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37,
• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 15,
• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1,
• Szkoła Podstawowa Nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
• Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7,
• Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
• Szkoła Podstawowa Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20,
• Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 45,
• Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18,

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:
• Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
• Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
• Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 4a,
• Przedszkole Miejskie Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Wyzwolenia 6b,
• Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
• Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka”, ul. S. Kisielewskiego 15,
• Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20.

Punkty konsultacyjne zlokalizowane w szkołach i przedszkolach będą nieczynne w okresie ferii zimowych (11 – 24.02.2019 r.).

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany).

Mapa

Obszar planowany do przyłączenia obejmuje przede wszystkim teren, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo ma on zostać przeznaczony na skomunikowanie Krosna  z projektowaną obecnie drogą ekspresową S–19 (szlak transportowy „Via Carpathia”) oraz utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług. Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości,  sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 

Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załączniku do uchwały nr LXV/1444/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.

Wersja papierowa ankiety do pobrania zajduje się w zakładce Pliki.

 

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

ANKIETA KONSULTACYJNA dla mieszkańców Miasta Krosna w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Krosno dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna (adres: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno). Z administratorem można skontaktować się pod numerem tel. 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany granic Gminy Miasto Krosno, a po tym okresie – przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki”, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.