Konsultacje społeczne

Powrót

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

Dodano:niedziela, 26 stycznia 2020

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
ul. Lwowska 28 A,
pokój nr 301,
tel. 134743301,
e-mail: ri@um.krosno.pl.

Podstawa prawna

Art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmieniona uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775).

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Miasta Krosna

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści:
„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.

Wyrażenie opinii polega na zaznaczeniu odpowiedniej rubryki: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:
1) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/,
2) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”. Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/zmiana-granic, www.bip.umkrosno.pl (w zakładce „Zmiana granic miasta”).

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i złożyć ankietę:
- Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),
- Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
- Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,
- Biuro Wystaw Artystycznych, ul. W. R. Portiusa 4,
- artKino, ul. Bieszczadzka 1,
- Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Bursaki 29,
- Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,
- Kryta Pływalnia, ul. Wojska Polskiego 45 A,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10,

- SZKOŁY PODSTAWOWE:
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 5,
• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37,
• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 15,
• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1,
• Szkoła Podstawowa Nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
• Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7,
• Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
• Szkoła Podstawowa Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20,
• Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 45,
• Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18,

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:
• Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
• Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
• Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 4a,
• Przedszkole Miejskie Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Wyzwolenia 6b,
• Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
• Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka”, ul. S. Kisielewskiego 15,
• Przedszkole Miejskie Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
• Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20.

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany).

 

 

Obszar planowany do przyłączenia obejmuje przede wszystkim teren, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo ma on zostać przeznaczony na skomunikowanie Krosna z projektowaną obecnie drogą ekspresową S–19 (szlak transportowy „Via Carpathia”) oraz utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług. Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości,  sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 

 

Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załączniku do uchwały nr XV/490/19 Rady Miasta Krosna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Krosno dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno.

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna (adres: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno). Z administratorem można skontaktować się pod numerem tel. 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2)   administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno, na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1  i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

4)   w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),

5)   dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora na podstawie przepisów prawa oraz przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

6)   ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu,

8)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej,

9)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno. Konsekwencją niepodania danych będzie nieważność złożonej ankiety konsultacyjnej.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.