Konsultacje społeczne

Powrót

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - wyłożenie projektu

Dodano:wtorek, 18 sierpnia 2020

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonym projekcie ww. planu miejscowego. Możliwe jest również pobranie formularza celem złożenia uwagi.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Krosna
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a
pok. 203a
tel.: 134743200

Kto może wziąć udział?

Wszyscy zainteresowani, przede wszystkim mieszkańcy i właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII”.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzane są z wykorzystaniem platformy konsultacyjnej (konsultacje on-line) w ramach poszerzonych konsultacji społecznych w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” realizowanych w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Krosno w projekcie „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.

Opis konsultacji

Przedmiotem kolejnego etapu konsultacji społecznych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”- ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Ustalenia projektu planu są odzwierciedleniem  wniosków mieszkańców i radnych osiedla Turaszówka,  propozycji rozwiązań zgłaszanych podczas trzech spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w październiku i listopadzie 2019 r., konsultacji on-line w lutym 2020 r. oraz opinii i uzgodnień uzyskanych od właściwych instytucji i organów.  Po zakończeniu procedury opiniowania i uzgodnień oraz  po ponownej analizie wyników konsultacji społecznych zdecydowano o wyłączeniu z obszaru sporządzanego projektu planu dwóch terenów:

·         terenu przy ulicy Rzeszowskiej przeznaczonego w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi;

·         terenu przy ul. Odrzykońskiej z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną przeznaczonego w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna pod zabudowę produkcyjną.

Konsultacje społeczne on-line prowadzone są równolegle z trwającym od 19 sierpnia do 15 września 2020 r wyłożeniem projektu planu „Turaszówka VIII”- ETAP I do publicznego wglądu. W ramach tego etapu procedury każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu planu.

Konsultacje on-line maja zatem umożliwić Państwu:

·         zapoznanie się z projektem planu bez wychodzenia z domu,

·         pobranie załączonego formularza celem złożenia uwagi.

Termin do składania uwag upływa 30 września 2020 r.

W związku z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi należy złożyć na piśmie. Mogą Państwo wysłać je pocztą, dostarczyć do Urzędu Miasta Krosna lub do Punktu Konsultacyjnego w Osiedlowym Domu Ludowym, Aleja Jana Pawła II 31, 38-400 Krosno, który będzie czynny od 19 sierpnia do 15 września w poniedziałki i środy w godzinach 17.30-19.00 oraz w soboty w godzinach 12.00-15.00.

Więcej informacji na temat całego procesu sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”- ETAP I  i przebiegu konsultacji można znaleźć na stronie internetowej: http://krosno.pl/turaszowkaviii.

 

INFORMACJA RODO dot. udziału w konsultacjach on-line w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna, adres siedziby: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować (we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 na okres realizacji ww. projektu i zachowania jego trwałości oraz okres archiwizacji dokumentów dotyczących tego projektu.

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą udostępnione Partnerom w projekcie oraz Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konsultacjach on-line.

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - wyłożenie projektu

Ankieta dotyczy przebiegu konsultacji i oceny projektu miejscowego planu.

Uwagi należy złożyć na piśmie. Mogą Państwo wysłać je pocztą, dostarczyć do Urzędu Miasta Krosna lub do Punktu Konsultacyjnego w Osiedlowym Domu Ludowym, Aleja Jana Pawła II 31, 38-400 Krosno, który będzie czynny od 19 sierpnia do 15 września w poniedziałki i środy w godzinach 17.30-19.00 oraz w soboty w godzinach 12.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, którym jest Prezydent Miasta Krosna, adres siedziby: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, moich danych osobowych zawartych powyżej wyłącznie w celu realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” (w szczególności dokumentacji i sprawozdawczości) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. projektu.

Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje również zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Grantodawcy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn oraz pozostałym Partnerom projektu: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch z siedzibą w Krakowie, ul. Włóczków 22/3, 30 -103 Kraków oraz P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.

Zgoda, o której mowa powyżej, została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o: celu i podstawach prawnych przetwarzania przez administratora moich danych osobowych, okresie przechowywania danych, prawie dostępu do danych i ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o odbiorcach danych.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do miasta

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.